Hằng

Hằng

Điện thoại : 0777 073 17

Địa chỉ : Trà Vinh

thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Hằng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 93.000 /kg 06-02-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 87.000 /kg 06-02-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 390.000 /kg 08-03-2023
Tôm sú 30 con (ao) 290.000 /kg 08-03-2023
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 08-03-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 /kg 08-03-2023