Hằng

Hằng

Điện thoại : 0777 073 17

Địa chỉ : Trà Vinh

thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Trà Vinh

Bảng giá từ Hằng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 04-06-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 320.000 /kg 02-08-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 02-08-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 02-08-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 127.000 /kg 02-08-2022