khanh1012 0 0

Miễn dịch thủy sản

Cho mình hỏi: khi nào hệ miễn dịch không phân biệt được bạn/thù?


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios