NEW2017 3 0

VietGAP nuôi trồng thủy sản

Các anh chị cho em hỏi: Các loại chi phí mà người đăng ký chứng nhận VietGAP phải trả là gì? 


Lúc 14:53 09/03/18
0

Cảm ơn anh chị!

Lúc 8:19 26/02/18
1

1. Nếu muốn áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản :
- Cơ sở của bạn phải đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định 3824/QĐ-BNN- TCTS ngày 06/9/2014 Quyết định này Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) và các hướng dẫn cho các đối tương cụ thể như:Quyết định số: 4669/QĐ-BNN-TCTS ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá Tra; Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS về hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei) và tôm sú (P.monodon)...
- Bạn phải hoàn thiện các bộ hồ sơ có liên quan và điều kiện cơ sở nuôi theo các qui chuẩn về điều kiện nuôi cho từng đối tượng.
- Bạn có thể thực hiện hoặc thuê tư vấn giúp bạn (phần này cũng trả phí)
2. Về chi phí chứng nhận là do tổ chức chứng nhận được Bộ NN

Lúc 13:40 05/02/18
1Chi phí đánh giá, cấp chứng nhận VietGAP mà cơ sở nuôi phải trả, bao gồm:
1- Chi phí cho chuyên gia đánh giá: chi phí này phụ thuộc vào ngày công đánh giá lần đầu, đánh giá khắc phục (nếu có), đánh giá giám sát trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, chi phí đi lại (nếu có); Ngày công đánh giá của chuyên gia được xác định dựa trên quy mô về diện tích, sản lượng của cơ sở nuôi và năng lực của chuyên gia đánh giá, uy tín của Tổ chức chứng nhận.
2- Chi phí hành chính: Phí thẩm định hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận VietGAP, phí in và gửi giấy chứng nhận...
3- Chi phí đánh giá, chứng nhận VietGAP do cơ sở nuôi thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận dựa trên biểu phí, cách tính phí do Tổ chức chứng nhận xây dựng và công bố công khai. Do đó, chi phí đánh giá, chứng nhận VietGAP là khác nhau đối với mỗi cơ sở.
4- Biểu phí, cách tính phí của Tổ chức chứng nhận đã được Tổng cục Thủy sản kiểm tra trong quá trình đánh giá, chỉ định Tổ chức chứng nhận.