Nghiên cứu

N.T.Liên

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Đồng nai, TP HCM và các tỉnh lân cận
N.T.B.Ngọc

Đại học

Mong muốn làm việc Miền Nam
H.T.Tân

Đại học

Mong muốn làm việc Miền trung
N.T.Thương

DHCQ chuyên ngành bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc Nha Trang