Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học
GS Dương Đức Tiến, 1996
Báo cáo khoa học
Mekong River Commission, 2005
Báo cáo khoa học
Iddya Karunasagar, 2013
Báo cáo khoa học
Visanu Boonyawiwat, 2013
Báo cáo khoa học
Dang Thi Hoang Oanh el al,...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Hữu Khánh và Hồ Thị...
Báo cáo khoa học
Võ Văn Phú và Nguyễn Duy...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Văn Tư, 2009
Báo cáo khoa học
Siry J, Izlar B et al, 2009