Commercial aquaculture and economic growth, poverty alleviation and food security

Tác giả:

Nathanael Hishamunda

Ngày đăng: 15-11-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Commercial aquaculture and economic growth, poverty alleviation and food security
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 7.8MB | 1659 | 17 | hieuqt

The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and United Nations Environment Programme (UNEP) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO and UNEP in preference to others of a similar nature that are not mentioned.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm