Giá Tôm thẻ Post 12

Tôm thẻ Post 12 giá: 135 đồng/con, cập nhật ngày 05-03-2018, tăng 15 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ Post 12 theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 05-03-2018 135 đ 15 MAX
Ngày 30-03-2017 120 đ 10
Ngày 24-06-2016 110 đ
Ngày 10-06-2016 110 đ
Ngày 06-04-2016 110 đ 3
Ngày 01-10-2015 107 đ 2
Ngày 15-08-2015 105 đ
Ngày 15-06-2015 105 đ
Ngày 31-05-2015 105 đ 10
Ngày 06-05-2015 95 đ
Ngày 20-05-2014 95 đ
Ngày 05-05-2014 95 đ
Ngày 01-04-2014 95 đ
Ngày 09-02-2014 95 đ 5
Ngày 19-01-2014 90 đ
Ngày 31-12-2013 90 đ 3
Ngày 27-11-2013 87 đ
Ngày 10-11-2013 87 đ 2
Ngày 30-10-2013 85 đ 5
Ngày 13-10-2013 80 đ
Ngày 02-10-2013 80 đ
Ngày 11-09-2013 80 đ 10
Ngày 04-08-2013 70 đ -25 MIN
Ngày 15-06-2013 95 đ 15
Ngày 08-11-2012 80 đ 0 --