Giá Cá tra bột

Cá tra bột giá: 1 đồng/con, cập nhật ngày 24-03-2020, giảm -1 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá tra bột theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-03-2020 1 đ -1 MIN
Ngày 24-10-2018 2 đ 1
Ngày 08-06-2018 1 đ -3
Ngày 23-11-2017 4 đ 1 MAX
Ngày 23-03-2017 3 đ
Ngày 23-03-2017 3 đ 1
Ngày 06-03-2017 2 đ
Ngày 24-06-2016 2 đ
Ngày 06-04-2016 2 đ 1
Ngày 01-10-2015 1 đ
Ngày 01-10-2015 1 đ
Ngày 15-08-2015 1 đ
Ngày 15-06-2015 1 đ
Ngày 31-05-2015 1 đ
Ngày 06-05-2015 1 đ -1
Ngày 20-05-2014 2 đ
Ngày 05-05-2014 2 đ
Ngày 18-04-2014 2 đ
Ngày 13-04-2014 2 đ
Ngày 01-04-2014 2 đ 1
Ngày 26-02-2014 1 đ
Ngày 09-02-2014 1 đ
Ngày 19-01-2014 1 đ
Ngày 31-12-2013 1 đ
Ngày 27-11-2013 1 đ
Ngày 10-11-2013 1 đ
Ngày 30-10-2013 1 đ
Ngày 13-10-2013 1 đ
Ngày 02-10-2013 1 đ
Ngày 11-09-2013 1 đ 0 --