Giá Cá tra

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá tra bột Cá tra bột 2 đ/con 24-09-23
Cá tra giống 1,0 cm Cá tra giống 1,0 cm 160 đ/con 24-03-20
Cá tra giống 1,5 cm Cá tra giống 1,5 cm 280 đ/con 24-03-20
Cá tra giống 2,0 cm Cá tra giống 2,0 cm 700 đ/con 24-03-20
Cá tra giống loại 30-35 con/kg Cá tra giống loại 30-35 con/kg 31.000 đ/kg 24-09-23