Nuôi tôm công nghệ cao

Nuôi tôm công nghệ cao là hình thức nuôi được phát triển từ hình thức nuôi tôm thâm canh mà trong đó có ứng dụng nhiều giải pháp giúp kiểm soát chặt chẽ hơn điều kiện môi trường nước ao nuôi bên cạnh quy trình nuôi đòi hỏi cao về kỹ thuật.