Giá Cá chẽm tại ao 1kg/con

Cá chẽm tại ao 1kg/con giá: 68.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá chẽm tại ao 1kg/con theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 68.000 đ
Ngày 06-04-2016 68.000 đ 1.000
Ngày 01-10-2015 67.000 đ 2.000
Ngày 15-08-2015 65.000 đ
Ngày 06-05-2015 65.000 đ 5.000
Ngày 01-04-2014 60.000 đ
Ngày 26-02-2014 60.000 đ
Ngày 09-02-2014 60.000 đ
Ngày 19-01-2014 60.000 đ
Ngày 10-11-2013 60.000 đ
Ngày 13-10-2013 60.000 đ
Ngày 02-10-2013 60.000 đ 16.000
Ngày 11-09-2013 44.000 đ -1.000 MIN
Ngày 05-07-2013 45.000 đ -10.000
Ngày 15-06-2013 55.000 đ -2.000
Ngày 08-05-2013 57.000 đ -11.000
Ngày 21-03-2013 68.000 đ -12.000
Ngày 21-03-2012 80.000 đ 0 MAX