Giá Cá sặc rằn giống

Cá sặc rằn giống giá: 117.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 117.000 đ
Ngày 06-04-2016 117.000 đ 2.000
Ngày 15-08-2015 115.000 đ -1.000 MIN
Ngày 06-05-2015 116.000 đ 1.000
Ngày 01-04-2014 115.000 đ -15.000
Ngày 26-02-2014 130.000 đ MAX
Ngày 09-02-2014 130.000 đ
Ngày 19-01-2014 130.000 đ
Ngày 31-12-2013 130.000 đ
Ngày 10-11-2013 130.000 đ
Ngày 30-10-2013 130.000 đ
Ngày 13-10-2013 130.000 đ
Ngày 02-10-2013 130.000 đ
Ngày 28-09-2013 130.000 đ
Ngày 11-09-2013 130.000 đ
Ngày 21-08-2013 130.000 đ
Ngày 04-08-2013 130.000 đ
Ngày 09-07-2013 130.000 đ 0 --