Cấp 50 tấn Chlorine 65% cho Cà Mau phòng chống dịch bệnh

Cấp 50 tấn Chlorine 65% cho Cà Mau phòng chống dịch bệnh
Cấp 50 tấn Chlorine 65% cho Cà Mau phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa

Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra quyết định xuất 50 tấn hóa chất Chlorine 65% cho Cà Mau phòng chống dịch bệnh.

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại công văn số 6611/UBND-NNTN ngày 27 tháng 8 năm 2018 về việc xin hỗ trợ hóa chất chống dịch bệnh trên tôm nuôi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty TNHH Tân An xuất cấp (không thu tiền) 50 tấn hóa chất Chlorine 65% min thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau để xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh tôm nuôi. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Giám đốc Công ty TNHH Tân An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo 3431/QĐ-BNN-TY
Đăng ngày: 06/09/2018