Giá Cá sặc rằn tại ao

Cá sặc rằn tại ao giá: 60.000 đồng/kg, cập nhật ngày 17-08-2018, tăng 5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 17-08-2018 60.000 đ 5.000
Ngày 08-06-2018 55.000 đ 5.000
Ngày 04-06-2018 50.000 đ -5.000
Ngày 10-05-2018 55.000 đ 5.000
Ngày 08-03-2018 50.000 đ
Ngày 27-02-2018 50.000 đ 5.000
Ngày 26-12-2017 45.000 đ 5.000
Ngày 24-11-2017 40.000 đ MIN
Ngày 31-10-2017 40.000 đ -25.000
Ngày 24-06-2016 65.000 đ MAX
Ngày 06-04-2016 65.000 đ 5.000
Ngày 15-08-2015 60.000 đ
Ngày 06-05-2015 60.000 đ 5.000
Ngày 01-04-2014 55.000 đ
Ngày 26-02-2014 55.000 đ
Ngày 09-02-2014 55.000 đ
Ngày 31-12-2013 55.000 đ
Ngày 10-11-2013 55.000 đ
Ngày 30-10-2013 55.000 đ 5.000
Ngày 13-10-2013 50.000 đ
Ngày 28-09-2013 50.000 đ -5.000
Ngày 11-09-2013 55.000 đ -2.000
Ngày 04-08-2013 57.000 đ
Ngày 05-07-2013 57.000 đ 12.000
Ngày 06-03-2012 45.000 đ 0 --