Ếch (tại trại)

Giá Ếch (tại trại)

Cập nhật từ (>item.username<) giá: (>item.price | number<) đồng lúc (>item.date<) , TăngGiảm (>item.ratio | number<) đồng. tại (>item.city_name<)

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Lúc (>item.date<) bởi (>item.username<) (>item.price | number<) đ (>item.ratio |number<)

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!