Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 01-02-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cua thịt

300.000đ 50.000
Tepbac

Cua gạch

850.000đ 100.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá rô tại ao

43.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

43.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

27.000đ 500
Tepbac

Cập nhật ngày 29-01-2024

Tepbac

Cá tra tại ao

27.500đ 1.500
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

45.000đ 5.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá rô tại ao

41.000đ 1.000