Trà Vinh: Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá Tra

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thông qua Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
ao cá tra
Ảnh minh họa

 Mục tiêu của tỉnh là  phát triển sản xuất cá tra theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững, theo định hướng phát triển chung của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường; giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập, mức sống của các cộng đồng dân cư.

Cụ thể, đến năm 2020, diện tích mặt nước nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 470ha tương ứng với 780ha diện tích tự nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 31,22%/năm. Sản lượng nuôi cá tra đạt 118.280 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 53,74%/năm. Giá trị sản lượng (giá so sánh năm 2010) đạt 1.927 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 53,72%/năm. Tổng sản lượng chế biến đạt 12.500 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 18,6%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 22,9%/năm.

Đến năm 2025, diện tích mặt nước nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 580ha tương ứng với 960ha diện tích tự nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 4,30%/năm. Sản lượng nuôi cá tra đạt 132.000 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 2,22%/năm. Giá trị sản lượng (giá so sánh năm 2010) đạt 2.150 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 2,22%/năm. Tổng sản lượng chế biến đạt 17.000 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 6,34%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11,84%/năm.

Phạm vi quy hoạch vùng nuôi thuộc địa bàn các huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và thành phố Trà Vinh. Ưu tiên phát triển nuôi ở các vùng cập sông lớn, khi có nhu cầu phát triển tăng cao thì mở rộng sang các vùng khác.

Về sản xuất giống cá tra, đến năm 2020 và định hướng 2025 toàn tỉnh phấn đấu có 4 trại sản xuất giống cá tra (4 trại đều đạt tiêu chuẩn GlobalGAP), trong đó 01 trại đặt tại huyện Tiểu Cần, 03 trại đặt ở huyện Càng Long. Công suất khoảng 40 triệu cá giống/trại đáp ứng được khoảng 60 - 70% nhu cầu con giống trong tỉnh, nhu cầu con giống còn lại sẽ được nhập từ các tỉnh có vùng sản xuất giống cá tra tập trung. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây mới, đồng thời liên doanh, liên kết để khai thác có hiệu quả các trại giống hiện có trên địa bàn tỉnh.

Về chế biến cá tra, sản lượng chế biến và cơ cấu mặt hàng: đến năm 2020 tổng sản lượng chế biến là 12.500 tấn và định hướng đến năm 2025 là 17.000 tấn. Cơ cấu sản lượng chế biến hướng mạnh vào xuất khẩu với tỷ trọng xuất khẩu chiếm 92% vào năm 2020 và 93% vào năm 2025; tiêu thụ nội địa duy trì ở mức 1.000 tấn năm 2020 và 1.200 tấn năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu USD vào năm 2020 và đạt 70 triệu USD vào năm 2025. Năng lực chế biến giai đoạn 2016 - 2025 sẽ ổn định công suất khoảng 40.000 tấn thành phẩm/năm và tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động mỗi năm.

05/01/2017
Hà Kiều
Fistenet, 28/12/2016