Quảng Ngãi: Tôm nước lợ là đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Quảng Ngãi: Tôm nước lợ là đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Thu hoạch tôm nuôi

Thực hiện Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định tôm nước lợ là đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh và tập trung các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi tôm.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 18/5/201​8 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố có nuôi tôm triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nuôi trồng thủy sản, trong đó chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch; thực hiện nuôi tôm theo lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản để phòng, tránh dịch bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đối tượng thủy sản biết và thực hiện các nội dung tại Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố ven biển và hải đảo chỉ đạo phát triển mạnh nuôi tôm theo quy hoạch đã được phê duyệt. Kêu gọi, khuyến khích người nuôi đầu tư các mô hình nuôi thủy sản với nhiều hình thức nuôi khác nhau trên cơ sở áp dụng các quy trình nuôi kỹ thuật tiên tiến phù hợp cho từng vùng sinh thái an toàn dịch bệnh, đẩy mạnh việc áp dụng và tổ chức thực hiện các quy trình thực hành nuôi tốt (GAP), nuôi có trách nhiệm (CoC), thực hành quản lý tốt (BMP),…

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020; đồng thời chủ động cân đối, bố trí ngân sách và huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để tổ chức triển khai thực hiện.

Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi trên cơ sở quy hoạch nuôi tôm đã được phê duyêt, căn cứ nhu cầu của người nuôi và theo đề xuất của các địa phương có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống điện ba pha đảm bảo cung cấp đủ điện cho các vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh.

PV Quảng Ngãi.Gov
Đăng ngày: 22/01/2019