Giá thủy sản tại Tiền Giang

Ngày 31-08-2021

Ngày 30-08-2021

Ngày 29-08-2021

Ngày 22-08-2021

Ngày 18-08-2021

Ngày 16-08-2021

Ngày 14-08-2021

Ngày 12-08-2021