Bảng giá từ Binhminh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao Tôm sú loại 20 con tại ao 360.000 /kg 15-06-2022
Tôm sú 30 con (ao) Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 15-06-2022
Tôm sú 40 con (ao) Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 15-06-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 29-11-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 101.000 /kg 29-11-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 88.000 /kg 29-11-2022