Kỹ thuật tôm

L.H.Phụng

Kỹ sư

Mong muốn làm việc sóc trăng, bạc liệu, vĩnh châu, trần đề...
T.D.Dàng

Kỹ sư thủy sản

Mong muốn làm việc Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
N.T.T.Hien

Đại Học Thủy Sản

Mong muốn làm việc Ninh Thuận
N.V.Khanh

Tốt nghiệp đại học

Mong muốn làm việc Cần Thơ