Giá thủy sản tại Cần Thơ

Ngày 01-05-2024

Ngày 05-10-2022

Ngày 05-09-2022

Ngày 21-04-2022

Ngày 23-03-2022

Ngày 12-03-2022

Ngày 22-02-2022

Ngày 26-01-2022

Ngày 23-01-2022

Ngày 20-01-2022