Vĩnh Hoàn

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn được thành lập năm 1997, hiện nay là công ty xuất khẩu tra lớn nhất Việt Nam.