Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 13-05-2024

nhattruong
TheHung
TheHung
TheHung
TheHung
TheHung
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

48.000đ 6.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

185.000đ 55.000