Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 29-01-2024

Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

71.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

160.000đ 10.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

240.000đ 20.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 25-01-2024

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

170.000đ 15.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

260.000đ 10.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

50.000đ 8.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá chép tại ao

42.000đ 1.000