Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 10-04-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

65.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá chép tại ao

38.000đ 7.000
Tepbac

Cá tra tại ao

26.700đ 200
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 08-04-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

140.000đ 15.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac