Minh Phú

Tập toàn thủy sản Minh Phú được thành lập từ năm 1992 tại Cà Mau. Hiện nay Minh Phú là tập đoàn xuất khẩu tôm đúng đầu Việt Nam.