Nuôi trồng

Nuôi trồng hay còn gọi là nuôi trồng thủy sản là hoạt động theo dõi chăm sóc một diện tích mặt nước với mục tiêu thu hoạch các loài thủy sinh vật từ đó. Cập nhật thông tin liên quan đến nuôi trồng thủy sản