Thủy sản

Thủy sản là tên gọi chung cho ngành khai thác và nuôi trồng liên quan tới các sinh vật sống trong nước.