Bảng giá

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm càng xanh giống Tôm càng xanh giống 110.000 đ/con 16-05-2023
Cá trê vàng giống Cá trê vàng giống 2.000 đ/con 01-04-2022
Cá nheo giống Cá nheo giống 14.000 đ/con 28-01-2022
Cá chuối hoa giống Cá chuối hoa giống 14.000 đ/con 17-01-2022
Cá lóc giống Cá lóc giống 135.000 đ/con/kg 07-09-2022
Ba ba giống Ba ba giống 6.000 đ/con 19-04-2022
Cá trắm cỏ giống Cá trắm cỏ giống 75.000 đ/kg 17-01-2022
Cá rô giống Cá rô giống 1.000 đ/con 31-08-2022
Cá chép giống Cá chép giống 2.000 đ/con 02-04-2022
Cá chim giống Cá chim giống 2.000 đ/con 17-01-2022
Cá chim vây vàng Cá chim vây vàng 54.000 đ/kg 19-04-2022
Cá chốt trâu Cá chốt trâu 80.000 đ/kg 02-04-2022
Cá chạch lấu Cá chạch lấu 140.000 đ/kg 02-04-2022
Cá he thịt tại ao Cá he thịt tại ao 47.000 đ/gram/con 04-03-2022
Ốc bươu Ốc bươu 39.000 đ/con/kg 19-04-2022
Cá chốt sọc Cá chốt sọc 90.000 đ/kg 04-03-2022