Giá Thủy sản

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Ốc bươu Ốc bươu 39.000 đ/con/kg 19-04-22
Cá he thịt tại ao Cá he thịt tại ao 47.000 đ/gram/con 04-03-22
Cá chốt trâu Cá chốt trâu 80.000 đ/kg 02-04-22
Cá chốt sọc Cá chốt sọc 90.000 đ/kg 04-03-22
Cá chim vây vàng Cá chim vây vàng 54.000 đ/kg 19-04-22
Cá chạch lấu Cá chạch lấu 140.000 đ/kg 02-04-22