Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 01-02-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

27.000đ 500
Tepbac

Cập nhật ngày 29-01-2024

Tepbac

Cá tra tại ao

27.500đ 1.500
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

45.000đ 5.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá rô tại ao

41.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

71.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

160.000đ 10.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

240.000đ 20.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cập nhật ngày 25-01-2024

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

170.000đ 15.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

260.000đ 10.000