biofloc

Hiểu sâu về chất nền carbon trong hệ thống biofloc
Hiểu sâu về chất nền carbon trong hệ thống biofloc
Phân loại, tác dụng và ảnh hưởng khi bổ sung chất nền carbon từ nguồn carbon khác nhau đến chất lượng nước và dinh...
11 T.01
Hiệu quả từ phương pháp nuôi tôm 3 giai đoạn
Hiệu quả từ phương pháp nuôi tôm 3 giai đoạn
Quảng Trị là một trong những tỉnh nằm trong khu vực miền Trung có tiềm năng và lợi thế lớn về phát triển nuôi trồng...
31 T.12
Lựa chọn chất nền biofloc: Rong biển hay bột bắp?
Lựa chọn chất nền biofloc: Rong biển hay bột bắp?
Các nhà khoa học ở Mexico đã đánh giá tảo bẹ và bột bắp như là nguồn nguyên liệu sử dụng làm chất nền trong hệ thống...
23 T.10
Nắm vững biến số để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS
Nắm vững biến số để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS
Nắm vững bản chất và mối quan hệ giữa các yếu tố nhạy cảm để quản lí chất lượng nước trong hệ thống RAS một cách hiệu...
29 T.09
5 mô hình nuôi tôm tiên tiến khả thi hiện nay
5 mô hình nuôi tôm tiên tiến khả thi hiện nay
Giới thiệu 5 mô hình nuôi tôm tiến có tính khả thi trong thực tế sản xuất hiện nay.
17 T.08
Quảng Trị: Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn
Quảng Trị: Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị vừa chuyển giao mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn theo công...
26 T.05
Nuôi tôm không kháng sinh ở Khánh Hòa
Nuôi tôm không kháng sinh ở Khánh Hòa
Nuôi tôm thẻ an toàn sinh học, không sử dụng thuốc kháng sinh là hướng đi mới của người nuôi tại Khánh Hòa.
20 T.04
Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tôm thẻ chân trắng nuôi biofloc
Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tôm thẻ chân trắng nuôi biofloc
Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến kích cỡ và tốc độ sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng nuôi theo công nghệ biofloc
03 T.02
Cho cá ăn men bia?
Cho cá ăn men bia?
Nghiên cứu cho thấy nuôi cá rô phi bằng men bia và trong môi trường biofloc đem lại hiệu quả tăng trưởng đáng kể.
09 T.01
Nuôi tôm công nghệ Semi Biofloc: Lãi lớn và an toàn
Nuôi tôm công nghệ Semi Biofloc: Lãi lớn và an toàn
Để nuôi tôm nước lợ bền vững, thời gian qua tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh, cũng như khuyến khích người nuôi áp dụng công...
10 T.12
Nguồn Carbohydrate khác nhau ảnh hưởng thế nào đến tôm thẻ chân trắng?
Nguồn Carbohydrate khác nhau ảnh hưởng thế nào đến tôm thẻ chân trắng?
Các nguồn carbon hữu cơ khác nhau sử dụng trong hệ thống biofloc tác động thế nào kích thích tăng trưởng và tăng cường...
06 T.12